Ако смятате, че Вашите човешки права са нарушавани по време на престоя Ви в затвора, можете да подадете оплакване. Това е важно за предотвратяване на продължаващо нарушение, предотвратяване на бъдещо нарушение или за получаване на обезщетение.

Прочетете повече за най-често срещаните видове жалби:

Оплаквания срещу действия или решения на персонала на затвора

Въпреки че законът не урежда нарочна процедура за подаване на оплаквания срещу действия или решения на персонала на затвора, съгласно общото правило на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Вие имате право  да подавате жалби и молби, както и да се явявате лично пред началника на затвора.

Ако смятате, че решение или действие на служителите на затвора е нарушило Вашите права, можете да подадете жалба до началника на затвора. Жалби могат да се подават и до директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, който ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на затворите в България. Жалби можете да подавате и до министъра на правосъдието.

На следващо място, сигнали могат да бъдат отправяни и до Инспектората към Министерство на правосъдието, който има обща компетентност по контрол и отстраняване на нарушения в администрацията на министерството. Процедурата за разглеждане на сигналите е уредена в Административно-процесуалния кодекс.

Ако искате да се оплачете от насилие или потенциално престъпление, прочетете  специфични процедури.

Оплаквания срещу решения на началника на затвора

В общия случай можете да подавате жалби срещу решения на началника на затвора пред директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по реда за оспорване на административни актове пред по-горестоящия административен орган, предвиден в Административно-процесуалния кодекс или пред административния съд. Имайте предвид, че някои категории решения на началника се обжалват единствено пред директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", в съответствие със специалните процедури, предвидени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Например, заповедта за дисциплинарно наказание, различно от изолация в наказателна килия, наложено от началника на затвора, се обжалва пред директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в седемдневен срок от получаване на заповедта. 

Жалби до прокурора

Според българската Конституция, прокуратурата упражнява надзор при изпълнение на наказанията. Прокурорите са упълномощени да инспектират затворите, да се срещат със затворници и да разглеждат жалби на затворници. Техните разпореждания са задължителни за администрацията на затвора. Прокурорите могат също да разпоредят освобождаването на всяко лице, което е задържано незаконно.

Обжалване пред административния съд

Можете да обжалвате решенията на началника на затвора или на директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и пред административния съд по реда на Административно-процесуалния кодекс. Общото правило е, че жалбата може да бъде подадена в рамките на четиринадесетдневен срок от деня, в който сте получили решението, но трябва да имате предвид, че съществуват различни изключения от това правило. Писмените решения на администрацията на затвора трябва да съдържат и информация за това къде и кога могат да бъдат обжалвани.

Прочетете повече за правата си в административния съд.

Някои решения на затворническите власти се обжалват само пред административния съд, следвайки специално предписани в закона процедури. Такива са заповедите за: 

 • преместване от един затвор в друг
 • преместване от затвор в затворническо общежитие от закрит тип или обратното
 • преместване от затвор или затворническо общежитие от закрит тип в затворническо общежитие от открит тип или обратното 
 • промяна на режима
 • налагане на дисциплинарно наказание изолация в наказателна килия

Ако смятате, че определени действия (но не и писмено решение) или бездействия на затворническите власти са нарушили правата Ви, трябва да подадете жалба до административния съд, следвайки специалните процедури за защита срещу незаконни действия и бездействия, предвидени в Административно-процесуалния кодекс.

Обжалване пред общите съдилища

Българското законодателство предвижда обжалване на определени решения на администрацията на затворите пред общите съдилища. Например, заповедите за конфискация на имущество на затворниците от началника на затвора могат да бъдат обжалвани пред районния съд, а заповеди за единична изолация като превантивна мярка – пред окръжния съд.

Обжалване пред по-горна инстанция

Съдебните производства по административни дела се разглеждат на две инстанции:

 • първа инстанция и
 • касационна инстанция

Ако жалбата Ви се разглежда по общите правила на Административно-процесуалния кодекс, решението на първоинстанционния съд може да бъде обжалвано пред касационната инстанция. Прочетете повече за жалбите в административните съдилища.

Изключения

Някои решения на затворническата администрация могат да бъдат обжалвани само пред една инстанция.

пример Следните заповеди на началника на затвора подлежат на обжалване само пред една инстанция на административния съд: 

 • за преместване от един затвор в друг
 • за преместване от затвор в затворническо общежитие от закрит тип или обратното
 • за преместване от затвор или затворническо общежитие от закрит тип в общежитие от открит тип или обратното 
 • за промяна на режима
 • за налагане на дисциплинарно наказание изолация в наказателна килия
Оплаквания срещу изтезания, нечовешко или унизително отношение

Съгласно българското законодателство, ако смятате, че в затвора се нарушава правото Ви да не бъдете подлагани на изтезания, нечовешко или унизително отношение в затворите или арестите, включително и в случаите на пренаселеност и лоши материални условия, трябва да се обърнете към административния съд. От съда можете да поискате прекратяване на нарушението, както и извършване на действия с цел предотвратяване на нарушение, като преместване в друга килия или друг затвор, подобряване на материалните условия, осигуряване на медицински грижи и други. Съдът трябва да се произнесе по Вашето искане в 14-дневен срок от сезирането му. Решението на административния съд подлежи на обжалване пред друг състав на същия съд.

Жалби относно действията на други затворници

Персоналът и началникът на затвора отговарят за условията и реда в затвора. Следователно, ако други затворници са нарушили правата Ви, трябва да предупредите персонала или началника на затвора.

Прочетете повече за това как да направите оплакване относно престъпления, извършени от други затворници.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека