Процесуалните изисквания гарантират, че: 

  • Ви е дадена възможност да участвате смислено в съдебното производство
  • Cъдебното производство е ефективно
  • Cъдебният процес е открит за обществен контрол

Гаранции

Съществуват редица гаранции, които осигуряват, че сте в състояние да разберете какво се случва във Вашето дело и да представите аргументите си на съда при равни условия с опонента си. Тези гаранции обхващат целия процес, като се започне от правото Ви да ползвате езика, който разбирате, до Вашите права в процедурата по обжалване, където е приложимо.

Правото на справедлив съдебен процес изисква също съдебният процес да бъде бърз, ефективен и открит. Това означава, че процесът и съдебното решение по принцип трябва да бъдат достъпни за обществеността. Решението трябва да съдържа мотиви, за да можете Вие и обществото да разберете защо съдът е решил делото по един или друг начин.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека