Съдът, разглеждащ вашето дело, трябва да бъде установен със закон. Това означава, че е приет закон, който установява как функционира съдът, както и правилата и процедурите, които той трябва да следва при разглеждане на делото.

Създаването със закон гарантира, че съдът е създаден и работи съгласно закони, които са достатъчно ясни и надеждни и съдебната система не може лесно да бъде променена и адаптирана към нечии интереси. Това също така гарантира, че съдилищата винаги следват предварително определени правила и процедури, когато разглеждат всеки отделен случай. Вашето дело не трябва да бъде разглеждано от съд, който не е установен със закон.

Основният закон, който урежда гражданското производство, е Гражданския процесуален кодекс.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека