Административно производство

Ако не сте съгласни с решение или искате да се оплачете от действие на държавна институция или длъжностно лице, можете да се обърнете към административния съд.

Обжалване

Решението на длъжностно лице или държавна институция, като Министерството на труда и социалната политика или Националната агенция за приходите, може да бъде оспорено в две стъпки:

  • Можете да следвате процедурата по обжалване от съответната държавна институция. Това е най-често жалба към по-горестоящите лица или отдели в рамките на институцията. Уверете се, че срокът за обжалване не е пропуснат. Процедурата и сроковете за обжалване трябва винаги да са посочени в решението, което обжалвате.
  • Можете също да обжалвате решението в административния съд.

Можете да обжалвате първоначалното решение пред по-горестоящия орган поради неговата нецелесъобразност или незаконосъобразност. Но пред административния съд можете да го обжалвате само поради неговата незаконосъобразност.

пример Ако не сте съгласни с решение на длъжностно лице от Дирекция „Социално подпомагане“, Вие можете да подадете жалба до Регионалната дирекция за социално подпомагане или направо до административния съд.

Право на справедлив процес

Това ръководство разяснява какви гаранции имате при разглеждането на делото от съда, а именно Вашето право на справедлив процес. Производството пред административния съд трябва да отговаря на всички гаранции за справедлив съдебен процес. Вашето право на справедлив съдебен процес започва от момента на подаване на първата Ви жалба до съда и продължава до изпълнението на окончателното решение на съда.

Ролята на съдията

Като страна в този процес се нуждаете от повече защита, защото опонентът Ви е държавата. Следователно съдията в административен съд играе по-активна роля от съдиите в производството на други съдилища. 

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека