Фондация за достъп до права – ФАР

Фондация за достъп до права е неправителствена организация, която има за цел да създаде солидна основа за достъп до права в България. Мисията на организацията е да повиши институционалната и обществената осведоменост, чувствителността и ангажираността към необходимостта от справяне със системните проблеми при достъпа до основни права на човека в България. Освен това тя има за цел да допринесе за развитието на благоприятна законодателна среда в съответствие с европейските и международните стандарти за защита на правата на човека и установяването на най-добри практики за достъп до права. Сред другите ѝ дейности е предоставянето на безплатна правна помощ на бежанци, мигранти и лица без гражданство. Провежда и обучения за правата на уязвимите групи хора.

Как може да ви помогне

Правна помощ

Организацията предоставя правна помощ на уязвими лица с финансови затруднения в ситуации, които разкриват системни проблеми при достъпа до права, когато решаването на тези проблеми би довело до засилена социална справедливост.

Изследвания

Провеждане на независимо професионално проучване на достъпа до права в България.

  • Осигуряване на правна помощ на уязвими лица, особено на нуждаещите се от убежище.
  • Застъпничество: Чрез застъпнически събития и срещи и изготвяне на медийни кампании организацията има за цел да повиши информираността на институциите и обществеността, чувствителността и ангажираността им с необходимостта от справяне със системните проблеми при достъпа до основни права на човека. По този начин се развива благоприятна (законодателна) среда в съответствие с европейските и международните стандарти за защита на правата на човека и установяването на най-добри практики за достъп до права.
  • Споделяне на знания: Информиране на обществеността и медиите за констатациите и препоръките на проведените проучвания, както и за съществуването на бариери пред достъпа до права. Провеждане на обучения, изготвяне на печатни и дигитални ресурси за студенти, юристи, съдии, доброволци, служители на институции, работещи с бежанци и мигранти.

Повече информация и контакти

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×