Можете да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека, ако смятате, че вашите човешки права са били нарушени от българските (или на всяка друга държава, подписала Европейската конвенция за правата на човека) държавни служители или институции.

Има обаче някои условия, които трябва да вземете предвид, преди да можете да подадете жалба:

Нарушението на вашите права трябва да бъде свързано с правата на човека, които са включени в Конвенцията и нейните протоколи

ЕСПЧ не може да разследва случаи, които не са пряко свързани с правата на човека, защитени от Конвенцията.

пример ЕСПЧ не може да разгледа жалбата ви, ако става въпрос за държавна данъчна политика или политики за социални помощи.

Нарушението трябва да бъде извършено от държавна институция или длъжностни лица

ЕСПЧ не може да разглежда решенията или действията на частни компании, международни организации или частни лица, които не представляват български държавни институции.

Можете да се оплачете само за нарушение, извършено срещу вас или срещу някого, който имате право да представлявате

Не можете да се оплачете от нарушение на човешките права на друго лице, освен ако не сте получили пълномощно да подадете жалба от негово/нейно име.

изключение В случай, когато ваш член на семейството или роднина е починал или изчезнал в резултат на евентуално нарушение на човешките права, вие имате право да подадете жалба за такова нарушение от свое име, ако сте лично и пряко засегнати от него.

Преди да се оплачете пред ЕСПЧ, първо трябва да подадете жалба до институцията, отговорна за решаването на подобни въпроси в България

ЕСПЧ не може да разследва евентуално нарушение на правата ви, ако първо не сте се опитали да разрешите проблема като използвате всички обичайни механизми за подаване на жалби, които са налице съгласно националното законодателство.

пример Ако смятате, че съдията в процеса, в който участвате не е безпристрастен или независим, първо трябва да поискате неговия/нейния отвод от делото. В случай, че съдията откаже, трябва да се оплачете от това в своя жалба пред по-горен съд. Само след това можете да се оплачете пред ЕСПЧ.

Трябва да подадете жалбата си в рамките на шест месеца от нарушението или последното отрицателно решение по вашата ситуация

Пълната жалба и всички документи, които се изискват от Съда, трябва да бъдат изпратени в срок от шест месеца от последното решение на българските държавни органи или съд по отношение на вашата жалба. Ако няма институция, в която да се оплачете от такова нарушение, срокът тече от датата на евентуалното нарушение. Шестмесечният срок ще изтече на последната си дата, дори ако попада в уикенд или празник. Затова не забравяйте да изпратите жалбата си преди крайния срок - датата на пощенското клеймо на жалбата ви ще се счита за датата на подаване.

важно Трябва да изпратите жалбата си колкото е възможно по-скоро, тъй като Съдът може да поиска допълнителни документи, които не сте включили в първоначалната си жалба. Няма да ви бъде предоставено допълнително време, за да представите тези документи на Съда. Всички искани документи трябва да бъдат изпратени преди изтичането на първоначалния шестмесечен срок, в противен случай жалбата ви ще бъде разгледана и отхвърлена като недопустима.

Нарушението на човешките ви права не може да е било вече разрешено или разгледано от друг орган по правата на човека

Ако щетите, причинени от нарушение, са поправени или компенсирани от българските съдилища или държавни органи, ЕСПЧ ще откаже да приеме жалбата ви.

пример Ако не ви е било разрешено да представите доводи или становище в първоинстанционния съд, но въззивният съд е отменил решението на първоинстанционния съд и ви е позволил да участвате напълно в устно изслушване, жалбата ви ще бъде отхвърлена като недопустима.

Трябва да е налице значителна вреда, причинена от нарушаване на човешките ви права

В някои случаи, като евентуално изтезание, нечовешко отнасяне или противозаконно лишаване от свобода, вредата, претърпяна от нарушението, се счита за значима поради важността на самото право. В други случаи обаче вредата, причинена от нарушаването на човешките ви права, трябва да бъде достатъчно значима, за да може съдът да се заеме с вашия случай.

пример Ако сте загубили 50 евро в резултат от нарушение на вашите права на собственост и ако жалбата ви е била разгледана от национален съд, Съдът най-вероятно ще разгледа и отхвърли жалбата ви като недопустима.