Наказателна отговорност и заповеди за защита

Ако съдът е издал заповед за защита от насилие и извършителят е нарушил тази заповед, той може да носи наказателна отговорност.

Тъй като съдебната заповед за защита осигурява безопасността на пострадалото лице, нарушението на заповедта се определя като престъпно деяние. В резултат на това се образува наказателно производство и извършителят се подведжда под отговорност.

Наказателна отговорност и права на човека

Право на живот, забрана за нечовешко или унизително отнaсяне и право на личен и семеен живот 

Провеждането на ефективни наказателни производства и подвеждането на извършителите на домашно насилие под наказателна отговорност е основно средство за защита от държавата на правата на пострадалите и предотвратяване на нарушения на правата на човека. Ако съответните органи не успеят да защитят пострадалото лице чрез ефективно разследване, обвинение, производство и, ако е подходящо, осъждане на извършителя, това може да доведе до нарушаване на правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отнасяне и правото на личен и семеен живот.

Забрана на дискриминация

Домашното насилие се счита за форма на дискриминация спрямо жените, тъй като засяга предимно жени. Ако държавата (в случая - съответните органи) не успее да проведе ефективни наказателни производства и да подведе извършителите към отговорност, това може да доведе до нарушение на забраната за дискриминация във връзка с нарушаване на правото на живот, забраната на нечовешко или унизително отнасяне и правото на личен и семеен живот.

Право на справедлив процес

Ако пострадалите от домашно насилие са били признати за пострадали в наказателното производство, те имат редица права, свързани със справедлив процес. Например, при определени обстоятелства, те имат право на безплатна правна помощ. Ако неспособността на държавата да осигури тези гаранции за справедлив процес спрямо пострадалите е довела до несправедлив процес за тях, това може да доведе до нарушаване на правото на справедлив процес.

Относно този раздел

Този раздел от ръководството обяснява видовете престъпления, които могат да бъдат извършени чрез нарушаване на съдебната заповед за защита и как да се подведе извършителят под отговорност.