Домашно насилие и права на човека

Всеки акт на домашно насилие може да доведе до нарушаване на човешките права. Сред тези права са правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отнaсяне, правото на личен и семеен живот и други.

Съществуват няколко права на човека, които могат да бъдат нарушени вследствие на домашно насилие.

Право на живот

Всеки има право на живот и държавата има задължение да го защитава активно. Когато държавните органи знаят или би трябвало да знаят, че нечий живот е в реален и непосредствен риск, те трябва да предприемат всички необходими и разумни действия, за да избегнат този риск, който включва както първата реакция, така и структурната помощ. Държавата също има задължение да разследва всеки случай на неестествена смърт и да предприема необходимите отговорни мерки. Ако животът на човек е изложен на риск в резултат на домашно насилие, но съответните органи като полицията или съдилищата, не са предприели адекватни действия, тези ситуации могат да доведат до нарушаване на правото на живот.

Забрана на нечовешко или унизително отнасяне

Всеки има право да получава хуманно и достойно отношение към себе си. Това означава, че държавата трябва активно да предприема незабавни и структурирани защитни мерки срещу нечовешко или унизително отнасяне и да разследва всички случаи, когато такова отнасяне е било осъществено от частни лица. Както липсата на активна защита, така и липсата на разследване, може да доведе до нарушаване на правата на човека. Актовете на домашно насилие могат да се считат за нечовешки или унизителни в случаи като физическо малтретиране, сексуално насилие, отвличане, дебнене и заплахи за нападение.

Все пак, за да се счита, че отнасянето е нечовешко или унизително, страданието трябва да е достигнало поне минимално ниво на тежест. Когато се оценява дали е достигната такава тежест, се вземат предвид продължителността на ситуацията, физическите и психологическите ефекти, възрастта на пострадалия, пола и здравословното му състояние. Тези критерии често се оценяват заедно.

Право на личен и семеен живот

Всеки има право на уважение към личния и семейния му живот. Държавата има положителното задължение да предприема необходимите защитни мерки, за да могат лицата да упражняват правото си на личен и семеен живот. Актовете на домашно насилие могат сериозно да пречат на семействата да водят семейния си живот спокойно и да им причиняват постоянен стрес и тревожност. Ако съответните държавни органи не успяват да предприемат необходимите защитни мерки, това може да доведе до нарушаване на правото на личен и семеен живот.

Право на справедлив процес

Ситуациите с домашно насилие могат да доведат до наказателни производства. Например, когато извършителят е подведен под отговорност от правосъдната система. Ако жертвите на домашно насилие са били признати за пострадали в наказателното производство, те имат редица права, свързани със справедлив процес. Например, при определени обстоятелства, те имат право на безплатна правна помощ. Ако неспособността на държавата да осигури гаранции за справедлив процес спрямо пострадалите, е довела до несправедлив процес за тях, това може да се окаже нарушение на правото на справедлив процес.

Ситуациите на домашно насилие могат също да включват разрешаване на граждански спорове. Затова правата на справедлив процес на страната, пострадала от домашно насилие, трябва да бъдат гарантирани и в гражданското производство.

Забрана на дискриминация

Домашното насилие се счита за форма на дискриминация спрямо жените, тъй като засяга предимно жени. Насилието над жени е всеки акт на насилие, основан на пола, който води до или може да доведе до физическо, сексуално или психическо увреждане или страдание на жените, включително заплахата от такива действия, принудата или произволното лишаване от свобода, независимо дали се случва в обществения или в личния живот. Счита се, че насилието над жени сериозно пречи на жените да упражняват правата и свободите си при равни условия с мъжете. Широко разпространените предразсъдъци и практики в обществото използват насилието, основано на пола, като форма на защита или контрол на жените.

Неспособността на държавата да реагира правилно на случаите на домашно насилие, включително като не създава правна рамка по отношение на домашното насилие и не прилага действащият закон за адекватна реакция на престъпления в условията на домашно насилие, което насърчава климата, благоприятстващ за него, като не осигурява защита на пострадалите и/или отказва правото на надлежно обезщетение, може да доведе до нарушаване на забраната за дискриминация във връзка с нарушаването на правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отнасяне и правото на личен и семеен живот.

Ресурси

Последно обновяване 18/08/2020