Здравеопазване

Забранена е всяка дискриминация при предоставянето на медицински услуги. Забраната за дискриминация касае еднакво всички държавни, общински и частни медицински заведения и доставчици на услуги.

Здравеопазването и медицинските услуги може да се предоставят от държавни или общински здравни институции, общопрактикуващи лекари или частни медицински заведения. Всички доставчици на здравни услуги са задължени да не проявяват дискриминация спрямо Вас заради това какъв/каква сте. Това задължение важи за лицензираните медицински лица (лекари и медицински сестри), както и за административните служители (напр. рецепционистите), шофьорите на линейка, управителите на клиники, както и изобщо за персонала, зает в сферата на здравеопазването.

Дискриминацията в здравеопазването може да включва следните примери: отказ да Ви приемат за пациент, упражняване на тормоз спрямо Вас посредством употребата на обиден и унизителен език или предоставянето на по-нискокачествени медицински услуги.

пример Ако всички по-млади пациенти получават приоритетни грижи без явна причина, а на по-възрастните пациенти се налага да чакат на опашка по-дълго време, е възможно да е налице нарушаване на забраната за дискриминация, основаваща се на възраст.

Българското законодателство изрично забранява проявите на дискриминация в здравеопазването въз основа на признаците пол или полова идентификация и роля, раса или етнически произход, религия или вяра, възраст, увреждане, език, образование, сексуална ориентация, семейно или имуществено положение, вид или причина за заболяването и други признаци

Съществуват обстоятелства, при които е допустимо разграничително третиране по отношение на гражданин на трета държава, който не е гражданин на Европейския съюз. Например, някои медицински заведения може да изискват по-високи цени за услугите или може да не получават държавно финансиране. Този вид изключения трябва да са определени със закон, да са необходими и съразмерни и да не водят до дискриминация въз основа на други признаци, като например раса или етническа принадлежност.

Какви нарушения на правата на човека са възможни?

Забрана за дискриминация

Нарушение на забраната за дискриминация е налице, ако Ви откажат медицинска помощ или ако сте получили по-нискокачествени услуги едниствено въз основа на Вашата раса, възраст, националност или друг защитен признак. 

Право на здраве и забрана за нечовешко и унизително третиране

Ако Ви е отказан достъп до медицинска грижа или получите некачествени медицински услуги, това може да представлява нарушаване на правото Ви на здраве. В най-сериозните случаи е възможно да е налице нарушение на забраната за нечовешко и унизително отнасяне или дори на забраната за изтезание. 

Право на живот

Ако човек почине, тъй като той/тя не е получил/а необходимото медицинско внимание или поради неадекватна медицинска грижа, това може да съставлява нарушение на правото му/й на живот.

Как можете да подадете жалба

Ако считате, че спрямо Вас е проявена дискриминация от страна на частен доставчик на медицински услуги, можете да подадете жалба до Регионалната здравна инспекция, Комисията за защита от дискриминация или до районния съд

Ако считате, че спрямо Вас е била проявена дискриминация от страна на обществен доставчик на медицински услуги, можете да подадете жалба до по-горестоящ орган, а след това и до административен съд

Подробна информация относно подаване на жалба за дискриминация.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека