Социална закрила и социално подпомагане

Забраната за дискриминация осигурява защита от дискриминация при предоставянето на социална закрила и социално подпомагане. Тази забрана е еднаквоприложима към помощи или социални услуги, предоставяни от държавата, общината или от частни доставчици.

важно Социалните помощи и социалното подпомагане обикновено се предоставят само на определени групи хора с цел да се запази или подобри благосъстоянието на тези целеви групи. Целевите форми на социална защита, прилагани към хора на определена възраст или добавките за инвалидност, които се отпускат само на хора с увреждания, не се считат за дискриминационни. Забраната за дискриминация касае неравното третиране в рамките на дадена целева група, получаваща конкретна форма на социална защита.

Обхват на защитата

Социалната закрила и социалното подпомагане включват финансова и материална подкрепа или други услуги, чиято цел е да помагат на хората да упражняват възможно най-пълноценно социалните си права. Забранена е всякаква дискриминация при предоставянето на социални помощи и услуги, независимо дали се предоставят от държавата, общината или частни доставчици на социални услуги. 

Забранена е дискриминацията в който и да е аспект от предоставянето на социална закрила и социално подпомагане, включително и предоставянето на социални обезщетения и услуги, качеството на предоставените услуги и отношението към Вас, докато сте ги получавали.

пример Един от Вашите родители от ромски произход е настанен/а в институция за социални услуги и Вие забелязвате, че стаята му/й е винаги мръсна, а дрехите му/й не са чисти. Ако забележите, че другите пребиваващи, които не са от ромски произход, получават по-благоприятно третиране, това може да е знак, че Вашият родител е обект на дискриминация въз основа на етническия си произход.

В България е изрично забранена дискриминацията, основаваща се на пол или полова идентичност и роля, раса или етническа принадлежност, религия или вяра, възраст, увреждане, образование, политическа принадлежност, лични или обществени позиции, сексуална ориентация, семейно или имуществено положение и други защитени признаци, при предоставянето на социална закрила и социално подпомагане, както и при предоставянето на обезщетения за безработица.

Изключения

Има ситуации, в които е допустимо разграничително третиране по отношение на граждани на трети страни, които не са граждани на Европейския съюз. Възможно е определени услуги и подпомагане да не са достъпни за тях. Необходимо е, обаче, тези изключения да бъдат законово регламентирани, да са необходими и съразмерни и да не водят до дискриминация въз основа на други признаци, като например раса или етнически произход.

Какви нарушения на правата на човека са възможни?

Забраната за дискриминация ще е нарушена, ако Ви откажат полагаемият Ви се по закон вид социална помощ единствено поради Вашата принадлежност към дадена етническа група, раса, религия или поради това, че сте носител/ка на характеристики, които спадат към защитените признаци

В такива ситуации е възможно да е налице и нарушаване на правото Ви на социално подпомагане. 

пример Ако местната администрация откаже да отпусне социално подпомагане на сириец със статут на бежанец, това може да представлява нарушение на принципа за недискриминация, както и на правото на социално подпомагане.

Как да подадете жалба за дискриминация

Ако считате, че по закон Ви се полага социална помощ или социално подпомагане, но такива са Ви били отказани или предоставени некачествено поради дискриминационни причини, механизмът за подаване на жалба ще зависи от вида на въпросната институция. В зависимост от институцията, която предоставя социалната помощ или отпуска социално подпомагане, можете да подадете оплакване към надзорния орган на тази институция, т.е. към по-горестоящ орган, а след това и до административен съд. Научете повече за начините за подаване на жалба.