Забранено е да Ви се отказва достъп до образование или да бъдете третиран/а по-неблагориятно или оценен/а по-ниско от други учащи поради основания, предмет на защита срещу дискриминация. Всички настоящи и бъдещи ученици или студенти във всички държавни, общински и частни образователни институции са под закрилата на забраната за дискриминация. Образователните институции включват детски градини, начални, основни и средни училища, колежи и университети. 

Дискриминацията в образованието може да включва случаи, в които дадено лице се е ползвало с предимство пред Вас, само защото Вие притежавате определени характеристики. Дискриминация може да има и в случаите, когато сте обект на по-неблагоприятно третиране в образователния процес, тъй като принадлежите към определена раса, етнос, националност или религия или ако притежавате други защитени признаци.

пример Колежите и университетите нямат право да отхвърлят молба за кандидатстване за дисциплина, свързана с работа с деца, само защото кандидатът е от мъжки пол и училищната администрация счита, че не е удачно мъже да работят с деца. Също така, не може училище да откаже да приеме дете или да му даде по-ниска оценка, само защото той/тя е от ромски произход.

важно Образователните институции може да приемат студенти въз основа на конкретен изпит или друг състезателен формат. Следователно, дори и да принадлежите към определена раса, националност или друга група хора, ако Вашата кандидатура е отхвърлена, тъй като другите кандидати са показали по-високи резултати, това не се счита за дискриминация.

Българският закон за образованието гарантира равни права за равностойно образование, включване и равнопоставеност на всички деца и забранява дискриминацията в предучилищното и училищно образование. Законът не определя изрично конкретните признаци, обхванати от забраната за дискриминация. При определени обстоятелства частните образователни институции имат правото да подбират своите учащи чрез прилагане на изключението за характер на организацията (етос).

Какви нарушения на правата на човека са възможни?

Забраната за дискриминация е нарушена, ако Вие или Вашето дете не сте допуснати да учите в училище или друга образователна институция, или ако бивате третирани по-зле в образователния процес, само поради Вашата възраст, раса, етническа принадлежност или поради други Ваши защитени признаци.

Ако на Вас или на Вашето дете е отказан достъп до определен вид образование, това може да представлява също и нарушаване на правото Ви на образование.

Как да подадете жалба

Ако считате, че сте били обект на дискриминация от страна на частна образователна институция, можете да подадете оплакване до Регионалния инспекторат по образованието, Комисията за защита от дискриминация или до районния съд. 

Ако считате, че сте били обект на дискриминация от страна на държавна образователна институция, можете да подадете оплакване към по-горестоящ орган, а след това и до административен съд

Подробна информация относно подаване на жалба за дискриминация.