Изключения

В дадени ситуации е допустимо и дори задължително разграничителното третиране въз основа на лични характеристики. Такива ситуации, обаче, са рядкост и следва да бъдат изчерпателно регламентирани в законодателството.

Разграничителното третиране въз основа на Вашите лични характеристики е допустимо в определени изключителни ситуации. Например, когато конкретна лична характеристика е особено значима за дадена работа или когато обучение или стоки и услуги са предвидени за лице, принадлежащо към конкретна група. Държавните и общински власти обикновено са доста по-ограничени в прилагането на изключения, отколкото частните субекти и индивиди.

Понякога е възможно тези изключения и разграничително третиране да бъдат включени в общодържавна политика за борба срещу традиционна или дълбоко-вкоренена дискриминация. В този случай, разграничителното третиране има за цел да се нормализират обстоятелствата на дадена група хора, които са в неравностойно положение в обществото. Например, разумните улеснения на работното място са необходими за постигане на по-добро третиране и предотвратяване на дискриминация спрямо хора с увреждания.

Относно този раздел

Този раздел от ръководството съдържа разяснения относно най-често срещаните изключения, които оправдават разграничителното третиране в дадени ситуации.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека