В България е забранена дискриминацията въз основа на каквито и да е признаци при достъпа до общински или частни социални услуги за резидентна грижа. 

Българското законодателство изрично забранява дискриминация въз основата на пол или полова идентичност и социална роля, раса или етническа принадлежност, увреждане, образование, религия или убеждения, семейно положение и сексуална ориентация при достъпа до социални услуги за резидентна грижа.

 

Какви нарушения на правата на човека са възможни?

Нарушение на забраната за дискриминация би била налице, ако Ви откажат социални услуги за резидентна грижа или ако Ви предложат различни, по-неблагоприятни договорни условия само въз основа на това, че притежавате определени характеристики, които са приети от закона за защитени признаци, като например възраст, религия или раса.

Как да подадете жалба

Ако считате, че сте станали обект на дискриминация от страна на доставчик на резидентна услуга, можете да подадете жалба до кмета, Комисията за защита от дискриминация или до районния съд

Ако считате, че сте станали обект на дискриминация от страна на държавни или общински органи, отговорни за жилищното настаняване, можете също така да подадете жалба до по-горестояща инстанция, а след това и до административния съд

Подробна информация относно подаване на жалба за дискриминация.