Достъп до стоки и услуги

Стоки и услуги трябва да се предоставят на всички на равни начала, без дискриминация. Забраната за дискриминация се отнася до всички доставчици на стоки и услуги, независимо от това дали са държавни, общински или частни.

Не може да Ви бъдат отказани стоки или услуги, само защото принадлежите към определена раса, националност, религия или притежавате други характеристики.

Стоки и услуги

Под “стоки и услуги” се разбира покупка и продажба на стоки в магазини, на пазари и други търговски обекти, а също и посещение на ресторанти, кафенета, барове, хотели и места за развлечения, като например клубове, кина, театри или места за спортни събития като спортни зали, басейни и пр. Това включва също и достъп до услуги, предоставяни от банки, застрахователни компании и други видове доставчици на услуги.

Обхват

Дискриминацията при предоставянето на стоки и услуги може да включва случаи, при които доставчици на услуги отказват да продадат стока или да предоставят услуга. В този контекст дискриминацията може да включва също и унизителни или обидни подмятания, предлагането на по-различни договорни условия, като например по-висока цена въз основа на Вашата възраст, раса, сексуална ориентация или притежаването на други характеристики, които са защитени признаци

пример Незаконно е да не Ви допуснат в кинозалата поради това, че сте в инвалидна количка. Друг пример: Не може в клуб да Ви таксуват с по-висока такса за вход, защото сте от мъжки пол, тъй като това би било нарушение на забраната за дискриминация.

Българският Закон за защита на потребителите не забранява изрично дискриминцията въз основа на признаците пол или полова идентичност и социална роля, раса или етнически произход и увреждане при достъпа до стоки и услуги. Законът постановява само, че правата на потребителите не могат да бъдат ограничавани. Законът за защита от дискриминация, обаче, изрично забранява дискриминацията въз основа на каквито и да е защитени признаци при достъпа до стоки и услуги. Съществуват случаи, при които доставчиците на стоки и услуги могат да изберат да обслужват конкретни видове клиенти, прилагайки изключението за съществени професионални изисквания.

Какви нарушения на правата на човека са възможни?

Забраната за дискриминация ще е престъпена, ако Ви откажат стоки или услуги или получите некачествени такива единствено поради това, че принадлежите към дадена раса или националност, или че сте човек с увреждания, или притежавате други характеристики, които са защитени признаци.

Как да подадете жалба

Ако считате, че срещу Вас е била проявена дискриминация от страна на частен продавач на стоки или доставчик на услуги, можете да подадете жалба до Комисията за защита на потребителите, до Комисията за защита от дискриминация или до районния съд

Ако считате, че срещу Вас е била проявена дискриминация от страна на държавен или общински продавач на стоки или доставчик на услуги, можете да подадете жалбата до по-горестоящ орган, а след това – и до административния съд

Подробна информация относно подаване на жалба за дискриминация.