Гражданско производство

Ако дискриминацията срещу Вас е била извършена от частно юридическо или от физическо лице, можете да предявите граждански иск пред съда.

Тази процедура е приложима и в случаите, когато сте били дискриминиран/а от държавен служител в контекста на частноправен договор (напр. трудов договор или договор за предоставяне на стоки и услуги).

Съдържание на иска

Вашият иск трябва да съдържа следното:

  • информация за фактите, въз основа на които считате, че е била налице дискриминация, вкл. защитени признаци и обстоятелства (кой, какво, къде и как);
  • посочване на законовите разпоредби, които са били нарушени;
  • посочване на конкретните Ви искания или на размера на търсеното от Вас обезщетение;
  • приложения с всички относими документи, които подкрепят Вашето твърдение (ако има такива).

Процедура и срокове

Обикновено граждански иск следва да се предяви в рамките на пет години от извършването на деянието. В някои конкретни сфери, обаче, съществуват отделни срокове за искове, свързани с дискриминация. Ето защо е важно да сте запознати със сроковете, относими към Вашия случай, и да подадете иска си във възможно най-кратък срок.

пример Според българското законодателство всички искове във връзка с трудовоправни отношения трябва да бъдат подавани в срок от три години. 

Съдебна проверка

Съдът ще направи проверка да установи дали срещу Вас е била извършена дискриминация. При случаи, свързани с дискриминация, съдът е задължен да разпредели доказателствената тежест. Това означава, че първоначално от Вас ще се изиска да предоставите на съда факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е била налице дискриминация. Задължението за предоставяне на такива доказателства се нарича “тежест на доказване” или “доказателствена тежест.”

Ако съдът прецени, че сте предоставили достатъчно факти, ще заключи, че срещу Вас е била извършена дискриминация, освен ако ответникът (Вашият работодател или доставчик на услуги) успее да даде задоволително обяснение за начина, по който Ви е третирал/а. На този етап доказателствената тежест, т.е. задължението да докаже, че дадени действия са законни и оправдани, се пренася върху ответника. Това означава, че той/тя ще трябва да докаже, че начинът, по който Ви е третирал/а, не е свързан по никакъв начин с Ваш защитен признак (пол, възраст, раса, етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане и пр.) или че е съществувало законно, обективно и обосновано основание за различното отношение към Вас.

Обезщетение

Съдът може да задължи ответника да коригира ситуацията, като го/я задължи да прекрати съответната дискриминационна практика, да възстанови предишното положение или да изплати парично обезщетение. Обезщетението може да включва компенсация за понесени от Вас материални (имуществени) или морални (неимуществени) вреди. Размерът на обезщетението се определя от съда.