Съдилища

Ако смятате, че сте били засегнат/a от дискриминация и желаете да получите някаква форма на правна защита или обезщетение, имате право да подадете съдебен иск.

Избор на съд

Изборът на съд и процедура зависи от институцията, органа или лицето, извършител на дискриминацията. Ако срещу Вас е била извършена дискриминация от държавна институция, имате право първо да започнете адмнистративна процедура пред по-горестоящ орган и впоследствие да заведете дело в административен съд.

Ако срещу Вас е била извършена дискриминация от частен субект или лице, можете да заведете гражданско дело в съда.

Подготовка за подаване на жалба

Изборът на съд и процедура зависи от институцията, органа или лицето, извършител на дискриминацията. Ако срещу Вас е била извършена дискриминация от държавна институция, имате право първо да започнете адмнистративна процедура пред по-горестоящ орган и впоследствие да заведете дело в административен съд.

Ако срещу Вас е била извършена дискриминация от частен субект или лице, можете да заведете гражданско дело в съда.

важно При случаи, свързани с трудовоправни отношения, определяща черта е естеството на тези отношения. Ако някой е дискриминиран в контекста на държавна гражданска или военна служба, той/тя може да започне административна процедура първо пред по-горестоящ орган и впоследствие да заведе дело пред административен съд. В останалите случаи следва да бъде заведено дело пред граждански съд. Гражданската процедура се прилага също и в случаите, когато стоките и услугите биват предоставяни от публична институция въз основа на частен договор.

Подготовка за подаване на жалба

Ако смятате, че сте били дискриминиран/а, е важно да съберете всички възможни данни относно случилото се и да действате бързо. Например, можете да поискате всички решения, които Ви касаят, да Ви бъдат предоставени в писмена форма. Трябва също да се осведомите за имената и длъжностите на всички замесени лица и да си водите точни записки за всичко, което се е случило, включително какво е било казано, от кого, на коя дата и в кой час. Имайте предвид, че в България доказателствената тежест при случаи на дискриминация се носи от ответната страна.

Доказателствени средства при случаи на дискриминация

Като пряко доказателство за дискриминация може да послужи устно или писмено изказване, като например писмо, бележка или имейл от страна на работодател, доставчик на услуга, лекар и пр. Може да се използват и свидетелски показания.

пример Имейл от служител на агенция за подбор на персонал до кандидат за работа от женски пол, в който я уведомява, че няма да бъде допусната до интервю, защото компанията търси да назначи мъж за обявената позиция.

В много случаи такива преки доказателства не съществуват. Възможно е, обаче, да има обстоятелствени или непреки доказателства за това, че Вашият работодател, доставчик на услуги и пр. e проявил дискриминация спрямо Вас. 

пример Вие сте били третиран/а различно от друг човек, който не принадлежи към Вашата религия, при сходни обстоятелства. Вашият работодател често прави обидни забележки по отношение на хора от Вашата религия и Вие сте чували други служители, принадлежащи към същата религия, да се оплакват от дискриминация или сте забелязали, че начинът, по който Ви третира работодателят Ви е необичаен или достатъчно неблагоприятен, за да подсказва наличието на дискриминация.

Относно този раздел

Този раздел на ръководството съдържа информация относно начините за подаване на жалба срещу дискриминация в различните съдилища.