Държавни органи – Комисия за защита от дискриминация

Ако считате, че срещу Вас е била извършена дискриминация, имате право да подадете оплакване до Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

важно В повечето случаи, този тип комисии са длъжни да се произнесат с решение и/или да наложат глоба. Ако търсите обезщетение, трябва да подадете искова молба до съда

Комисия за защита от дискриминация

Комисията за защита от дискриминация е специален държавен орган в Република България, който разглежда жалби въз основа на всякакви защитени признаци и във всички области на частния и държавен сектор – образование, заетост, стоки и услуги и пр. Трябва да подадете жалбата си в рамките на три години от извършване на нарушението срещу Вас. Комисията предприема следните стъпки: установява нарушението, извършителя и засегнатото лице; определя вида и размера на санкцията; прилага принудителни административни мерки или установява, че не е извършено нарушение. Решението на КЗД може да бъде обжалвано пред административните съдилища.