Какво е дискриминация, основаваща се на увреждане?

Лица с увреждания са онези лица, които имат дълготрайни физически, умствени, интелектуални или сетивни нарушения (получени примерно вследствие на лечимо или нелечимо заболяване), които при взаимодействие с различни бариери могат в дългосрочен план да възпрепятстват тяхното пълно и ефективно участие в обществото наравно с другите.

Забраната за дискриминация е нарушена, когато на дадено лице се отказват права или ако то се третира различно (благоприятно или неблагоприятно) от други лица поради неговото увреждане. Нужно е да се отбележи, че дискриминацията може да се проявява под различни форми, които невинаги са директни или явни. Ето защо е важно да умеете да разпознавате различните видове дискриминация

Въпреки че дискриминация, основаваща се на увреждане, може да се прояви в различни сфери от живота, най-често този тип дискриминация възниква в сферата на трудовите взаимоотношения и в сферата на достъп до стоки и услуги.

Трудова заетост

Правата на човека включват защита от дискриминация в който и да е аспект от трудовата заетост, включително и при наемане на работа, освобождаване от работа, определяне на трудовово възнаграждение, възлагане на работни задачи, повишаване в длъжност, обучение, както и при всички останали условия на трудова заетост.

пример Дискриминация въз основа на увреждане може да е налице в случаите, когато работодател отказва да наеме на работа лице в инвалидна количка под предлог, че за другите служители ще е неприятно да виждат човек в инвалидна количка.

Важно е да се отбележи, че в сферата на трудовата заетост съществуват изключения, при които различното третиране въз основа на увреждане може да бъде обективно и  обосновано от законосъобразна цел. 

пример Възможно е извършването на дадени дейности (например работа на строителен обект) да изисква определени физически възможности, вследствие на което не би било възможно за лице в инвалидна количка да изпълнява подобен тип задачи.

Съществуват редица ситуации, при които работодателят е задължен да осигури разумни улеснения за служителите с увреждания.

Стоки и услуги

Дискриминацията изцяло на основата на увреждане е също забранена и в сферата на достъпа до стоки и услуги – както обществени, така и частни. Нещо повече, задължително е осигуряването на разумни улеснения при достъпа до обществени услуги. Някои от тези задължения важат също и за частния сектор. Например, при строежа на нови сгради следва да се вземе предвид изискването за достъпна среда за хора с увреждания.

Важно е да се отбележи, че съществуват ситуации, при които е обективно и обосновано да бъде отказан достъпа до услуги въз основа на увреждане с цел да се защитят други законосъобразни интереси, като например общата безопасност.

пример Дискриминация е налице в ситуация, в която не се допуска незрящо лице в кафене поради предположението, че той/тя би могъл/могла да притесни останалите клиенти. От друга страна, обаче, с оглед обществената безопасност, би било разумно да не се допусне незрящо лице до изпит за придобиване на шофьорска книжка.

В това ръководство ще намерите по-подробна информация относно онези сфери от живота, в които е възможно най-често да възникнат случаи на дискриминация.