Основания, предмет на защита от дискриминация (защитени признаци)

Съществуват редица основания, произтичащи от различията между хората, които биха могли да послужат за повод за дискриминация срещу дадено лице. Добрата информираност относно защитените признаци е от изключителна важност с цел правилното идентифициране на ситуации на дискриминация.

Забраната за дискриминация означава, че не може да бъдете третиран/а по по-неблагоприятен начин от други лица единствено поради конкретни Ваши характеристики. Съществуват редица особени признаци, които най-често биват използвани като повод за дискриминация срещу дадено лице. Този набор от характеристики се нарича “защитени признаци” или “основания, предмет на защита срещу дискриминация”. Тези особени признаци са заложени в различни международни инструменти за защита на човешките права, а също така и в българското законодателство.

Най-често срещаните защитени признаци са пол, раса или етнически произход, религия или вяра, възраст, увреждане, сексуална ориентация или език. Трябва да се отбележи, че дискриминация може да има и въз основа на много други признаци, като например политическите или други възгледи на дадено лице, социален произход, имуществено състояние или генетични черти. Списъкът от основанията, предмет на защита, не е краен и изчерпателен. Възможно е също дискриминацията да се основава на няколко признака едновременно.

За този раздел

В този раздел от ръководството ще бъдат обсъдени най-често срещаните основания, предмет на защита от дискриминация.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека