Информация с ограничен достъп

Можете да търсите достъп до служебна обществена информация от държавните институции, но само ако имате нужда от нея за конкретна обществено значима цел.

Информация с ограничен достъп

Необществената информация е предназначена за ограничен кръг лица, които я използват, за да изпълняват задълженията си и обичайно само те получават достъп до нея. Разкриването на такава информация може да навреди на функционирането на държавните институции или да накърни правата на други лица.

Ограничен достъп до дадена информация може да се наложи от закона. Например информация за личния живот на едно лице, конфиденциална информация за разследване на престъпление или документи свързани с държавната сигурност, които са класифицирани с гриф.

Искане

За да получите достъп до необществена информация, трябва да обясните защо ви е тя и за какво ще я използвате. Достъпът до такава информация може да бъде поискан само в писмена форма. За да получите достъп до такава информация следва да докажете надделяващ обществен интерес. 

Срок за предоставяне

Ако поисканата информация не изисква допълнителни действия от страна на институцията, тя трябва да разгледа искането не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането му.

Такси

Необществената информация се предоставя безплатно. Възможно е за предоставянето ѝ да са необходими разходи (напр. отпечатване на голям обем хартия), които трябва да се заплатят от заявителя. Такива такси не могат да надхвърлят разходите по събирането на тази информация.

Отказ и основания

Държавните институции могат да ви откажат достъп до необществена информация частично или изцяло. Това може, например, да е случаят при който се защитават правата на други лица или техен значим интерес. Когато отказват такъв достъп, властите трябва да сторят това с писмено решение, в което да посочат:

  • Oснованията, т.е. причините, въз основа на които отказват достъп до исканата информация
  • Равното основание за отказа, в това число посочване на нормата от закона, където то се съдържа
  • Редът и сроковете в рамките на които можете да обжалвате отказа, ако не сте съгласни с него

Критерии

Когато държавна институция или съд разглежда въпроса за това дали да ви предоставят или не достъп до информация, те трябва да постигнат баланс между вашите права и интереси и чуждия интерес, който е защитен чрез ограничаване на достъпа до информацията. Ето защо трябва да се разгледат:

  • Oбществената значимост на информацията, която искате да получите
  • Bашата цел и обосновка за това защо искате информацията
  • Eвентуалната вреда, която може да бъде нанесена върху правата на други лица или върху други важни интереси, ако информацията бъде разкрита.

пример Властите може да предоставят на екологична гражданска организация достъп до обща информация за планиран вятърен парк, но да откажат да предоставят достъп до техническа информация, която е обект на закрила на индустриалната тайна. И все пак, един категоричен отказ за достъп до информация в този случай очевидно би бил непропорционален.

Как да се оплачете

ЛПрочетете повече за това как да се оплачете, когато ви е отказан достъп до ограничена информация.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×