принудително настаняване и психиатрична помощ

В някои случаи можете да бъдете принудително настаненив психиатрична институция. Но това трябва да се случи законосъобразно и при спазване на човешките Ви права.

Настаняването в психиатрична институция трябва да бъде доброволно и с Вашето информирано съгласие. Информирано съгласие означава, че лекарите са Ви предоставили информация за Вашето заболяване и Вие сте се съгласили да получите нужното лечение.

Но Вие можете да бъдете настаненив психиатрична институция и ако имате психично разстройство или увреждане, които изискват/налагат такова настаняване. В тези случаи, Вие ще бъдете настанени в психиатрична институция принудително.

Видове принудително настаняване

Българското законодателство позволява три вида принудително настаняване:

  • Когато това е необходимо за Вашата собствена или за обществената сигурност и съдът е преценил, че съществува опасност Вие да извършите престъпление 
  • Когато съдът е установил, че сте извършили престъпление, докато сте били в състояние на невменяемост или с намалена дееспособност или сте станалиневменяеми след постановяване на присъдата, и че настаняването в психиатрична институция е необходимо
  • Когато съдът е постановил, че трябва да Ви се изготви психиатрична експертиза в наказателното производство

Принудително настаняване и права на човека

Правата на човека забраняват противозаконното и произволното настаняване в психиатрични институции. Това означава, че властите трябва да имат сериозна причина да ограничат свободата Ви, трябва да следват ясно определени процедури и не бива да се отнасят към Вас неуважително. По време на процедурите за принудителното настаняване права като правото на свобода и сигурност, правото на справедлив процес, правото на живот, забраната за нечовешко и унизително отнасяне или изтезание и правото на личен живот могат да бъдат засегнати. 

За това ръководство

Този наръчник обяснява кога можете да бъдете настанени в психиатрична институция, каква информация би трябвало да Ви бъде предоставена, каква процедура трябва да се следва и какво трябва да е отношението към Вас. Този наръчник обяснява кога можете да бъдете настанени в психиатрична институция, каква информация би трябвало да Ви бъде предоставена, каква процедура трябва да се следва и какво трябва да е отношението към Вас.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×